Regulamin

1 Wstęp

 1. 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli i wyposażenia. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
 3. 3. Definicje:
  • - Sprzedawca: PO PROSTU MEBLE Spółka Jawna Malik, z siedzibą w Świerklańcu 42-622 przy ul. 3 Maja 47, NIP: 6452274213 REGON: 270031126 KRS: 0000101553
  • - Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.poprostumeble.pl za pośrednictwem którego można nabywać towary Sprzedawcy,
  • - Towary i Usługi – wszystkie produkty oraz usługi prezentowane i oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;
  • - Kupujący –pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, która to osoba dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  • - Konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.
  • - Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę oraz rodzaj zamówionego towaru;
  • - Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane przez Sprzedawcę oraz informację o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie.
  • - Rejestracja – procedura założenia Konta przez Klienta w Sklepie.
 4. 4. Sklep prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę.
 5. 5. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.poprostumeble.pl. W zakresie świadczenie usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. 6. Korzystane ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
 7. 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: PO PROSTU MEBLE Sp.J., ul.3 Maja 47, 42-622 Świerklaniec, telefonicznie pod nr tel. +48 69 66 44  550 lub emailem: kontakt@poprostumeble.pl lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.poprostumeble.pl
 8. 8. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
 9. 9. Sprzedający podaje do wiadomości, że, paragony będą wystawiane  dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
  Nabywca prowadzący działalność gospodarczą o chęci otrzymania faktury VAT zobowiązany jest poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupów i składania zamówienia, tak żeby sprzedawca nie rejestrował sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, tylko wystawił dla odbiorcy fakturę VAT zgodnie z art. 106b ustawy o VAT.
  Nie podanie przez klienta przy składaniu zamówienia numeru NIP będzie wiązało się z wystawieniem jedynie paragonu fiskalnego bez możliwości wystawienia dokumentu faktury VAT.
 10. 10. Klient w każdym czasie uzyskuje dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem www.poprostumeble.pl, a także w każdym czasie może sporządzić jego wydruk.

 

 • 2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. 1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 2. 2. Rejestracja w Sklepie jest niezbędna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu.
 3. 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie umieszczone przy opisie Towarów i Usług wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 4. 4. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 5. 5. Zdjęcia i opisy Towarów umieszczone w Sklepie podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęcia prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru. Różnice te mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii.
 6. 6. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją do +/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
 7. 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 8. 8. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i może ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

 

 • 3 Zasady składania zamówień

 1. 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu są Sprzedawca oraz Klient.
 2. 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.poprostumeble.pl.
 3. 3. Klient dokonuje wyboru Towaru oraz jego ilości poprzez kliknięcie w przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, powtarzając tą procedurę Klient może gromadzić kolejne Towary lub zwiększać ich ilość. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych towarów, ich cena jednostkowa oraz łączna wartość całego zamówienia.
 4. 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 5. 5. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 6. 6. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 7. 7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych.
 8. 8. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.
 9. 9. Zamówienia z kilkoma produktami są realizowane w terminie określonym przy produkcie z najdłuższym czasem wysyłki.
 10. 10. Do każdego zamówienia, nawet z dłuższym okresem realizacji wymagamy płatności całej kwoty zamówienia, w momencie jego dokonania lub odbioru towaru w przypadku odbioru osobistego.
 11. 11. Kody rabatowe i promocje nie łączą się ze sobą.
 12. 12. Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta z chwilą, kiedy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, co jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta oferty złożonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

 

 • 4 Czas realizacji zamówień

 1. 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.
 2. 2. Czas realizacji zamówienia jest podany na karcie każdego produktu i jest liczony od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy. W przypadku skorzystania przez Kupującego z ratalnych opcji płatności, wskazanych w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, termin realizacji zamówienia będzie liczony od dnia zawarcia przez Kupującego umowy z bankiem.
 3. 3. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. 4. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć zamówionego przez Klienta Towaru z powodu jego niedostępności, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Kupującego, informując również o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 1. 5 W przypadku nieodebrania przez Klienta wysłanego towaru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym czasie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej środki nie zostaną zwrócone.
 2. 6. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu terminu odbioru w siedzibie firmy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 3. 7. Zakupione towary z odbiorem osobistym w salonie stacjonarnym sklepu poprostumeble.pl powinny zostać odebrane w ciągu dwóch tygodni od daty poinformowania klienta o możliwości odbioru. W przypadku przekroczenia tego terminu zostanie naliczona opłata dodatkowa za magazynowanie obliczona według stawki 59 PLN/m2 powierzchni zajmowanej przez towar za każde 2 tygodnie składowania, nie mniej niż 59 PLN za dwa tygodnie. W przypadku naliczenia opłaty za magazynowanie wydanie towaru będzie możliwe po uiszczeniu opłaty dodatkowej w kasie w salonu.

 

 • 5 Dostawa

 1. 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej Polski.
 2. 2. Dostępne są następujące formy dostawy:
 1. a) Odbiór osobisty
 2. b) Wysyłka transportem własnym
 3. b) Wysyłka kurierem RABEN
 1. 3. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.
 2. 4. Szczegółowe zasady dostawy Towaru przez Firmy Kurierskie oraz terminy doręczenia są dostępne pod adresami strony internetowej firm.
 3. 5. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 4. 7. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu PayU, wysyłka towaru nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.
 5. 8. Kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru dostarczanego na paletach. Towar dostarczany jest autem z windą, kurier posiada wózek paletowy i może przetransportować towar do pierwszej przeszkody architektonicznej (za taką możemy uznawać krawężnik lub inna przeszkodę której nie jest w stanie pokonać wózek paletowy). Dlatego zalecamy żeby rozładunek został starannie zaplanowany, oszczędzi to niepotrzebnych nerwów odbiorcy towaru oraz kurierowi.
 6. 6. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 7. 9. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić dostawy czasowo w zakresie dni i godzin dostaw.
 8. 10. W przypadku nie odebrania towaru po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których poinformuje sprzedawca.
 9. 11. Kupujący powinien sprawdzić stan Towaru przy jego odbiorze pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz zgodności ze złożonym Zamówieniem.
 10. 12. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

 • 6 Formy płatności

 1. 1. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
 2. a) płatność poprzez serwis PayU - w tym przypadku Kupujący ma do dyspozycji:
  - szybkie przelewy większości polskich banków (Kupujący ma możliwość wybrania banku, w którym ma swoje konto).
  b) płatność przelewem na rachunek sprzedawcy
 1. 2. Oprócz form płatności wskazanych powyżej, kupujący mogą skorzystać z ratalnych opcji płatności:

1) zakup na raty Banku Santander - jest to forma płatności ratalnej. Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Kupujący wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje. Ratę można sprawdzić przy wybranym produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku.

2) zakup na raty Banku Credit Agricole - Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Kupujący wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje. Ratę można sprawdzić przy wybranym produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku.

- Sprzedawca oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Santander Bank, Credit Agricole, PayU jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.
- Dane Sprzedawcy do przelewu to: PO PROSTU MEBLE Sp. J. Malik, nr rachunku bankowego: 60 1050 1386 1000 0022 7536 6058.

 1. 3. W przypadku wyboru formy płatności przelewem online za pośrednictwem PayU umowa wygasa przy braku dokonania przez Kupującego płatności zgodnej z regulaminem serwisu realizującego te płatności. Nieuiszczenie takiej płatności przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia powoduje wygaśnięcie Umowy sprzedaży. Sprzedawca przed upływem powyższego terminu może skontaktować się z Kupującym celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.

 

 • 7 Reklamacje

 1. 1. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji wobec niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnionym w ciągu dwóch lat od tejże chwili.
 2. 2. Klientom niebędącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Niezależnie od tego, Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z umową zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 3. 3. Jeżeli towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 4. 4. Kupujący może złożyć reklamację:
  a) wypełniając formularz reklamacyjny - należy podać pełne dane dotyczące wadliwego produktu (wypełnić wszystkie pola formularza),
  b) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Świerklaniec 42-622, 3 Maja 47
 1. 5. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
 2. 6. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. 7. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru na nowy lub usunięcia wady towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. 8. W przypadku gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 5. 9. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 6. 10. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 7. 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 8. 12. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.
 9. 13. Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

 

 • 8 Gwarancja

 1. 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 2. 2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 3. 3. W przypadku gdy, w ocenie Sprzedawcy, naprawa towaru lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar.
 4. 4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona odbioru towaru na swój koszt lub dokona naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
 5. 5. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza reklamacyjnego,  pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu, lub osobiście pod adresem Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
 6. 6. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. 7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

 

 • 9 Odstąpienie od umowy

 1. 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 2. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
 3. 3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć za pośrednictwem poczty email.
 4. 4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy: mailowo na adres: kontakt@poprostumeble.pl
 5. 5. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 6. 6. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. 8. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 9. 9. Kupujący poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku zwrotu towaru sprzedający nie oferuje usługi transportowej.
 10. 10. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. 12. Sprzedawca może odstąpić od umowy w wypadku oczywistej pomyłki w cenie towaru (cena towaru jest wyraźnie odmienna od zwyczajnej ceny towaru tego samego rodzaju, jakości, typu itp.).
 13. 13. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 14. 14. Towaru oznaczonego jako "Towar powystawowy" nie można zwrócić.

 

 • 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. 1. Administrowaniem Sklepu zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. 2. Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na towary, a także usługa newslettera. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.
 3. 3. Newsletter jest to usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Kupującemu cyklicznych informacji o aktualnych promocjach i towarach dostępnych w Sklepie. Newsletter jest przesyłany w formie listu elektronicznego, wyłącznie za zgodą Kupującego, na adres mailowy podany przez Kupującego.
 4. 4. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
  • dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
  • z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,
  • w przypadku usługi newslettera – z chwilą aktywowania przez Kupującego subskrypcji newslettera poprzez zaznaczenie okienka „Zapisz się do newslettera” w formularzu rejestracji, a także zaakceptowania Regulaminu.
 5. 5. Rejestracja w Sklepie i utworzenie Konta umożliwia Kupującemu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu niedostępnych dla niezarejestrowanych klientów, takich jak dostęp do informacji o historii i szczegółach złożonych zamówień, wystawionych rachunkach, przysługujących rabatach oraz o wysyłanych powiadomieniach, a także umożliwia wygodne aktualizowanie danych Kupującego, podanych podczas rejestracji.
 6. 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podawania przyczyn, ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu Kupujący powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu, a w przypadku posiadania przez Kupującego zarejestrowanego konta w Sklepie lub korzystania z usługi newslettera, wystarczy wysłanie przez Kupującego wiadomości e-mail na adres kontakt@poprostumeble.pl z prośbą o zaprzestanie wysyłanie newslettera lub usunięcie konta Kupującego.
 7. 7. Rozwiązanie przez Kupującego umów o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umów kupna/sprzedaży Towarów zawartych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 8. 8. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
 9. 9. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Kupujących, za pośrednictwem Sklepu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie przez Kupujących czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu lub utrudniać dostęp do Sklepu Sprzedawcy lub innym Kupującym.
 10. 10. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu.
 11. 11. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.
 12. 12. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@poprostumeble.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: PO PROSTU MEBLE Sp.J., ul. 3 Maja 47, 42-622 Świerklaniec.
 13. 13. Reklamację będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
 14. 14. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Kupującego przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń Kupujący jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do konta w Sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. oprogramowanie antywirusowe.
 15. 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.
 16. 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu.

 

 • 11 Promocje

 1. 1. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, obejmujących cenę jednego lub większej ilości Towarów lub też inne warunki zakupu.
 2. 2. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą, chyba że w odrębnych warunkach promocji postanowiono inaczej.
 3. 3. O ile nie wskazano inaczej, w przypadku promocji, cena przekreślona jest ceną najniższą z 30 dni przed obniżką.

 

 • 12 Postanowienia końcowe

 1. 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie www.poprostumeble.pl
 2. 2. Sklep, jak i wszystkie inne usługi świadczone na stronie internetowej www.poprostumeble.pl w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 3. 3. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminy, a także zwyczajami przyjętymi w danym zakresie oraz do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 4. 4. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu, Kupujący , oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z:
  • - Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
  • - mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.
 5. 5. Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
 6. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2023 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie
 7. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).